Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW DLA BENEFICJENÓW UPRAWNIONYCH DO PODWYŻSZONEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA W RAMACH CZĘŚCI 2 PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”

Grzegorz Malon / 14 września 2021

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW DLA BENEFICJENÓW UPRAWNIONYCH DO PODWYŻSZONEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA W RAMACH CZĘŚCI 2 PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”

 

Burmistrza Miasta Mława informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Beneficjentem tej części programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

  • jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
  • przeciętny miesięczny dochód netto na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
  1. 1 564,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  2. 2 189,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa powyżej, z  tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu,  nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Osoby zainteresowane powinny złożyć do Burmistrza Miasta Mława wypełniony wniosek - żądanie wydania zaświadczenia.

Wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Miasta Mława w Wydziale Gospodarki Komunalnej pok. 12 /również do pobrania poniżej/.

Zaświadczenia są wydawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie, ul. Narutowicza 6.

Wszelkich informacji w sprawie wydania przedmiotowego zaświadczenia uprawniającego do skutecznego złożenia wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w ramach Części 2 programu Czyste Powietrze do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udziela MOPS w Mławie, tel. 23 654 35 60.