Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Mława | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Mława

Magdalena Grzywacz / 26 lipca 2016

Zawiadomienie, iż w terminie od 24 czerwca 2016 r. do 23 lipca 2016 r. będą przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Mława zostało upublicznione w formie Obwieszczenia Burmistrza Miasta Mława w dniu 16 czerwca 2016 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta Mława http://www.mlawa.pl/gminny-program-rewitalizacji-miasta-mlawa-na-lata-2016-2025 oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mława.

Konsultacje były prowadzone w następujących formach:

1) zbieranie uwag w postaci papierowej drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta Mława, Stary Rynek 19, 06-500 Mława oraz bezpośrednio w kancelarii Urzędu Miasta Mława, Stary Rynek 19, 06-500 Mława;

2) zbieranie uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres rewitalizacjaatmlawa [dot] pl
i formularzy zamieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta Mława na podstronie poświęconej rewitalizacji http://www.mlawa.pl/gminny-program-rewitalizacji-miasta-mlawa-na-lata-2016-2025 oraz podstronie poświęconej konsultacjom społecznym http://www.mlawa.pl/konsultacje-spoleczne2/;

3) otwarte spotkanie z mieszkańcami i interesariuszami rewitalizacji i dyskusji w grupach  
w dniu 27 czerwca 2016 r. w Miejskim Domu Kultury w Mławie

4) ankiety, zbieranie uwag ustnych.

Konsultowany projekt uchwały został udostępniony:

1) w wersji papierowej: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława;

2) w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Miasta Mława http://www.mlawa.pl/gminny-program-rewitalizacji-miasta-mlawa-na-lata-2016-2025;

3) w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie, ul. 3 Maja 5, 06 - 500 Mława.

W trakcie trwania konsultacji społecznych interesariusze wnieśli uwagi w formie ustnej oraz pisemnej. Wniesione uwagi oraz ich rozstrzygnięcie zostały spisane w  dokumencie Zestawienie wniesionych uwag do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  Miasta Mława.

Przebieg spotkania z interesariuszami i przebieg dyskusji został opisany w protokole ze spotkania stanowiącym załącznik  nr 2 do niniejszej informacji.

Opinie dotyczące wyznaczanego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, interesariusze wyrażali poprzez udział w badaniu ankietowym. Podsumowanie i wnioski
z przeprowadzonych ankiet zostały spisane w dokumencie Wyniki badań ankietowych.

W trakcie trwania konsultacji społecznych członkowie zespołu zadaniowego
ds. opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława przeprowadzili szereg rozmów z interesariuszami w celu zebrania uwag ustnych do projektu konsultowanej uchwały.
Po uzyskaniu wyjaśnień dotyczących przesłanek zaproponowania obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji, rozmówcy nie przedstawili uwag innych aniżeli uwagi przedstawione
w zestawieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej informacji.  

 Sporządziła: Magdalena Cecelska
 Zatwierdził:  Sławomir Kowalewski – Burmistrz Miasta Mława