Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Zmieniło się zużycie wody? Złóż nową deklarację!

Kamil Gołębiewski / 11 maja 2021

Od 1 lipca ubiegłego roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych opomiarowanych naliczamy biorąc za jej podstawę średniomiesięczne zużycie wody do celów bytowych z 4 miesięcy poprzedzających dzień złożenia deklaracji w sprawie opłaty. Często zdarza się, że zużycie wody w kolejnych miesiącach nie jest jednakowe. Czasem się zmniejsza, bo oszczędzamy. Kiedy indziej rośnie, bo mieliśmy gości przez 2 tygodnie, albo robiliśmy remont i było więcej prania, sprzątania. Gdy zużycie wody na nieruchomości zmienia się w kolejnych miesiącach, to jednocześnie zmienia się średniomiesięczne zużycie z ostatnich 4 miesięcy. I wtedy powinniśmy składać nową deklarację z nowym wyliczeniem opłaty, od zmienionego średniomiesięcznego zużycia z 4 poprzedzających miesięcy. Taki obowiązek nakłada na właścicieli nieruchomości art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Warto pilnować tego obowiązku, sprawdzać rzeczywiste zużycie wody w kolejnych miesiącach i nie płacić więcej, niż trzeba. Bo opłata nie zmniejszy się sama, bez złożenia nowej deklaracji jest to niemożliwe.Jeśli zaczniemy płacić mniej, nie składając deklaracji, konieczna będzie dopłata. Opłaty nie można zmniejszyć poprzez złożenie nowej deklaracji za okres wsteczny – ustawa to wyklucza (art.6m ust.4), wskazując nieliczne wyjątki od tej zasady. Zadeklarowanie mniejszej,niż dotychczas opłaty możliwe jest tylko na bieżąco, nową deklarację należy złożyć do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Obowiązek złożenia nowej deklaracji mamy także wówczas, kiedy zużycie wody wzrośnie, a wraz z nim wzrośnie kwota należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Chociaż nową deklarację w takim przypadku można złożyć wstecznie, to nie warto  z tym zwlekać. Pracownicy Urzędu Miasta systematycznie weryfikują zadeklarowane do naliczenia opłat zużycia wody, porównując je z rzeczywistymi. W przypadku niezgodności wzywają do składania wyjaśnień lub uzupełniania deklaracji. Dopłacanie za minione miesiące często wiąże się z dodatkowym wydatkiem, tj. odsetkami za zwłokę. Pozy tym, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dla właścicieli nieruchomości nie składających deklaracji wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 6m ustawy przewiduje sankcje w postaci kary grzywny. Nie czekajmy zatem, aż zapuka listonosz z wezwaniem, albo – co gorsza - Straż Miejska. Wywiązujmy się z obowiązku na bieżąco!

Wszelkie informacje dotyczące składania deklaracji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Mława, pod numerem telefonu: 23 654 32 96 wew. 302. Informacje dostępne są także na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce dla mieszkańca/odpady.