Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu" - edycja 2024 | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu" - edycja 2024

Wioletta Mikucińska / 01 lipca 2024

25 czerwca 2024 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Mława została zawarta umowa o udzielenie dotacji celowej ze środków pochodzących z budżetu państwa na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w publicznych szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży w ramach rządowego programu Posiłek w szkole i w domu”.
Całkowita wartość zadania wyniesie 84 256,00 zł. w tym środki pozyskane w ramach dofinansowania to - 67 404,80 zł.  a wkład własny Miasta Mława - 16 851,20 zł
W ramach przyznanego dofinansowania, w dwóch szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława, doposażone zostaną pomieszczenia przeznaczone do spożywania posiłków (jadalnie) oraz zakupione usługi remontowo-adaptacyjne służące poprawie standardu funkcjonowania stołówek szkolnych.
Koszt całkowity realizacji zadania w Szkole Podstawowej nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie wyniesie - 44 250,00 zł. Z dotacji pokryte zostanie 80% kosztów, czyli 35400,00 zł. pozostała część tj. 8 850,00 zł pochodzić będzie z funduszy własnych placówki.
Podobna kwota przeznaczona zostanie Szkole Podstawowej nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie. W placówce przeprowadzone zostaną prace, których łączny koszt wyniesie – 40 006,00 zł. z czego 80% tj. 32 004,80 zł. pokryte zostanie z dotacji, reszta tj. 8 001,20 zł. będzie wkładem własnym szkoły.

WP/LG/WM