Protokoły z przeprowadzenia konsultacji społecznych | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Protokoły z przeprowadzenia konsultacji społecznych

Agnieszka Puzio-Dębska / 06 listopada 2013

W załączeniu protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 oraz protokoły z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Konsultacjom podlegały: 

  • Program współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014
  • Projekt uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta Mława
  • Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania przez Burmistrza Miasta Mława stypendium dla uzdolnionych uczniów oraz studentów
  • Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2011 Rady Miasta Mława z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie ustalania wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Mława – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji