Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych w 2014 roku | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych w 2014 roku

Agnieszka Puzio-Dębska / 14 maja 2014

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi, wyrażonym na posiedzeniu w dniu 5 maja 2014 r., Burmistrz Miasta Mława postanawia udzielić na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych w 2014 r., następujących dotacji:

Klub Pływacki Płetwal Mława

Zadanie: Mławska Liga Pływacka - edycja II

Kwota dotacji: 1 100 zł (słownie: jeden tysiąc sto zł)

Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej

Zadanie: Wystawa sztuki w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej na 15 lecie ZTZZ

Kwota dotacji: 500 zł (słownie: pięćset zł)

Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej

Zadanie: Ogólnopolski plener malarski

Kwota dotacji: 1 700 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset zł)

Klub Sportowy Mławskie Centrum Tańca

Zadanie: V Letni Festiwal Tańca

Kwota dotacji: 1 700 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset zł)

 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 72/2014 Burmistrza Miasta Mława z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych w 2014 r.