Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej - pomocy najuboższym w 2014 r. | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej - pomocy najuboższym w 2014 r.

Agnieszka Puzio-Dębska / 14 maja 2014

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi, wyrażonym na posiedzeniu w dniu 5 maja 2014 r., Burmistrz Miasta Mława postanawia udzielić na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej - pomocy najuboższym w 2014 r. następujących dotacji:

Fundacja Bank Żywności w Ciechanowie

Zadanie: Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej z miasta Mławy oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez wsparcie żywnościowe

Kwota dotacji: 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy zł)

Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej "Bądźmy Razem" przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie

Zadanie: Wspieranie i wyrównywanie sznas rodzin i osób będących w trudnej sytuacji życiowej

Kwota dotacji: 4 500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset zł)

Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki, Zarząd Koła – Mława

Zadanie: Wspieranie i wyrównywanie szans rodzin i osób będących w trudnej sytuacji życiowej

Kwota dotacji: 500 zł (słownie: pięćset zł)

 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 74/2014 Burmistrza Miasta Mława z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej - pomocy najuboższym w 2014 r.