Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

root@npc.pl / 03 sierpnia 2009
Ogłoszenie BURMISTRZA MIASTA MŁAWY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mławy
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
 
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mławy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28.08.2009 do 8.10.2009 w siedzibie Urzędu Miasta w Mławie, ul. Stary Rynek 19, pokój 15, w godzinach od 10.00 do 15.00.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30.09.2009 roku w Auli Auditorium Maximum w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, Mława, ul. Warszawska 52 o godz. 11.00.
 
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Mławy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6.11.2009 roku.