Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Wójtostwo" | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Wójtostwo"

Aneta Drybczewska / 28 lipca 2015

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Mława Nr X/95/2011 Rady Miasta Mława z dnia 28 września 2011r.
i uchwały XLIV/444/2014 Rady Miasta Mława z dnia 28 października 2014r, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Wójtostwo I” dla obszaru położonego
w centralnej części Miasta Mława w rejonie ulic: Wójtostwo, Torfa Załęskiego, Nowoleśnej i rzeki Seracz wraz z prognoza oddziaływania na środowisko, w dniach
od 07.08.2015r. do 11.09.2015r. w Urzędzie Miasta Mława, 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, pokój nr 13 w godz. od 800 do 1600.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.08.2015r. o godzinie 1700 w Auli Audytorium Maximum w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, 06-500 Mława, ul. Warszawska 52.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Mława z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.10.2015r.