Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wszczęciu postępowania | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wszczęciu postępowania

Aneta Drybczewska / 07 sierpnia 2015

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji:

zmiana sposobu użytkowania sali gimnastycznej i pomieszczeń gospodarczych na funkcję sal dydaktycznych

na terenie położonym w Mławie: ul. Zuzanny Morawskiej

oznaczonym numerami ewid.: 10-4008/1, 10-4008/2, 10-4008/3, 10-4008/4

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać w wyżej wymienionej sprawie wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w Urzędzie Miasta w Mławie w wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (tel.: 23-654-32-53 w. 400 - prowadząca sprawę Mirella Dragun – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.