Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wszczęciu postępowania

Anna Kędzierska / 03 sierpnia 2015

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji:

sieć kanalizacji sanitarnej

na terenie położonym w Mławie: Aleja Józefa Piłsudskiego, ul. Cicha,
ul. Henryka Pogorzelskiego,
ul. Stefana Roweckiego Grota,
ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Graniczna,
dr. wewn. wł. Gminy (na dz. nr 10-3886, 10-3891)

oznaczonym numerami ewid.: 10-3734/3, 10-3858, 10-3886, 10-3891,
10-4437, 10-4429, 10-3849, 10-4072, 10-3756

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać w wyżej wymienionej sprawie wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w Urzędzie Miasta w Mławie w wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (tel.: 23-654-32-53 w. 400 - prowadząca sprawę Mirella Dragun – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.