OBOWIĄZKOWA DERATYZACJA ! | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

OBOWIĄZKOWA DERATYZACJA !

Grzegorz Malon / 02 października 2020

Burmistrz Miasta Mława przypomina właścicielom nieruchomości, że zgodnie z § 29 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mława, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/251/2020 Rady Miasta Mława z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mława (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2020 r. poz. 6155), raz w roku w okresie od 1 do 31 października należy przeprowadzić obowiązkową deratyzację.

Obowiązkowej deratyzacji podlegają:

  1. obszary zabudowane budynkami mieszkalnymi i wielolokalowymi, budynkami użyteczności publicznej;
  2.  budynki zakładów produkcyjnych, przetwórstwa rolno – spożywczego i usługowych,
  3.  miejsca gromadzenia odpadów komunalnych;
  4. studzienki przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych;
  5. budynki inwentarskie, w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie.

Właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to także współwłaściciel, użytkownik wieczysty, jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością.

Nie zapomnij, przeprowadź deratyzację !