Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Nabór na rachmistrzów terenowych

Grzegorz Malon / 16 czerwca 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Mława - Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
do powszechnego  spisu rolnego w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o powszechnym spisie rolnym w  2020 r. (Dz. U z 2019 r. poz.1728)

Burmistrz Miasta Mława

Ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w  2020 r. spisu rolnego,  którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Miasta Mława

1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:

1) być osobą pełnoletnią,
2) zamieszkiwać na terenie Miasta Mława,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5) nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Kandydat na rachmistrza terenowego:

1) zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;

2) jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną
przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

4. Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada kopie dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.

 

5. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu,
o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

6. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.

 

7. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

1) Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego(zał. 1);

2) Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;

3) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe (zał. 2)

4) Oświadczenie dot. RODO (zał. 3)

 

8. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów
do Urzędu Miasta Mława.

 

Miejsce składania ofert: Urząd Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława,
Kancelaria w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.

 

Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym - Urząd Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława pod nr tel. 23 654 32 96 wew. 300.

Burmistrz Miasta Mława
Gminny Komisarz Spisowy
Sławomir Kowalewski

 

(UWAGA: Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia, egzaminu i po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu)