Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025

Lidia Gniadek / 12 czerwca 2017

Zawiadomienie, iż w terminie od 4 maja 2017 r. do 3 czerwca 2017 r. będą przeprowadzone konsultacje społeczne projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025, zostało upublicznione w formie Obwieszczenia Burmistrza Miasta Mława w dniu 27 kwietnia 2017 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

http://www.mlawa.pl/sites/default/files/articles/import/informacje-biezace-ogloszenia_0, na stronie internetowej Miasta Mława http://www.mlawa.pl/sites/default/files/articles/import/gminny-program-rewitalizacji-miasta-mlawa-na-lata-2016-2025_19 oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mława.

Celem przeprowadzonych konsultacji było zaopiniowanie projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025.

 Konsultacje prowadzono w następujących formach :

1) zbieranie uwag w postaci papierowej drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta Mława, Stary Rynek 19, 06-500 Mława oraz bezpośrednio w kancelarii Urzędu Miasta Mława, Stary Rynek 19, 06-500 Mława;

2) zbieranie uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres rewitalizacjaatmlawa [dot] pl i formularzy zamieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta Mława na podstronie poświęconej rewitalizacji http://www.mlawa.pl/sites/default/files/articles/import/gminny-program-rewitalizacji-miasta-mlawa-na-lata-2016-2025_19 oraz podstronie poświęconej konsultacjom społecznym http://www.mlawa.pl/sites/default/files/articles/import/konsultacje-spoleczne2_1;

3) spotkanie  konsultacyjne, które odbyło się w dniu 23 maja 2017 r. w Urzędzie Miasta Mława w Sali Ślubów o godz. 16.30;

4) ankiety.

Konsultowany projekt zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 był udostępniony:

1) w wersji papierowej: pokój nr 35 w Urzędzie Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława;

2) w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Miasta Mława http://www.mlawa.pl/sites/default/files/articles/import/gminny-program-rewitalizacji-miasta-mlawa-na-lata-2016-2025_19;

W trakcie trwania konsultacji społecznych interesariusze nie wnieśli żadnych uwag.

Opinie dotyczące projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025, uczestniczący w konsultacjach wyrażali poprzez udział w badaniu ankietowym. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji. W ramach badania złożonych zostało pięć ankiet. We wszystkich pięciu ankietach osoby wypełniające  stwierdziły, że:

-  wprowadzone zmiany do GPRMM na lata 2016-2025 są dla wszystkich zrozumiałe,

-  przyjęty zasięg przestrzenny obszaru rewitalizacji został uzasadniony w wystarczający

    sposób,

-  w ramach projektów podstawowych został wyraźnie określony realizator danego projektu,

-  określenie wskaźników bazowych i prognozowanych rezultatów przy projektach pozwoli

   stwierdzić w jakim stopniu realizacja danego projektu spowoduje rozwiązanie lub

   złagodzenie zdiagnozowanych problemów

-  dobrze oceniają projekt zmian GPRMM

Przebieg spotkania konsultacyjnego został opisany w protokole stanowiącym załącznik  nr 1 do niniejszej informacji. Uczestnicy spotkania nie wnieśli uwag do proponowanego projektu.

 

Sporządziła: Lidia Gniadek

Zatwierdziła:  Janina Budzichowska – Zastępca Burmistrza Miasta Mława

 

 

Załączniki:

1.      Protokół ze spotkania konsultacyjnego

2.      Wzór ankiety