Informacja z III posiedzenia Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Informacja z III posiedzenia Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Agnieszka Puzio-Dębska / 16 maja 2016

W dniu 10 grudnia 2015 roku w sali ślubów Urzędu Miasta Mława odbyło się III posiedzenie Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji.

W posiedzeniu udział wzięli:

Przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie Miasta Mława:

Jolanta Antosiak Filip, Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia
i Ewangelizacji "Serce za Serce", Cezary Budzichowski, Towarzystwo Sportowe Relaks,Adam Czarny, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej, Artur Paweł Dębski, Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej, Michał Jaros, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Mławskie Forum Aktywnych,

Przedstawiciele Burmistrza Miasta Mława:

Piotr Jankowski, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Agnieszka Puzio Dębska, Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Planowany program posiedzenia przedstawiał się następująco:

  1. Otwarcie oraz przyjęcie porządku posiedzenia
  2. Zaopiniowanie regulaminów dotyczących ogłoszenia otwartych konkursów ofert na 2016 rok
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Mławskiej Rady Pożytku Publicznego do prac w komisjach konkursowych opiniujących oferty realizację zadań publicznych w 2016 roku
  4. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Miasta Mława w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Tadeusza Korzybskiego
  5. Zmiany legislacyjne w III sektorze
  6. Opracowanie wytycznych do przygotowania Kampanii „Zostaw swój 1 % podatku w Mławie" za 2015 rok
  7. Dyskusja na temat pozyskiwania funduszy przez organizacje pozarządowe - doradztwo, wkłady własne, wypracowanie wspólnych procedur samorząd-organizacje pozarządowe, które posłużą do aplikowania o środki oraz do realizacji zadań
  8. Informacja po organizacji Mławskiego Forum Organizacji Pozarządowych
  9. Wolne wnioski i informacje
  10. Zakończenie posiedzenia

Ad. 1 Po stwierdzeniu quorum oraz prawomocności obrad posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego p. Agnieszka Puzio Dębska. Porządek obrad został przyjęty.

Ad. 2. Przewodnicząca poddała do dyskusji wcześniej przesłane wraz z porządkiem obrad projekty regulaminów otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych:

a) w zakresie działalności kulturalnej

b) na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży

c) w zakresie aktywizacji osób starszych

d) w zakresie pomocy społecznej - pomocy najuboższym

e) w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia - pomoc osobom z niepełnosprawnością

W toku rozmowy podjęto decyzję o zmianach dotyczących terminów składania ofert w konkursach. W 2016 roku. Z wnioskiem o zmianę terminu składania ofert na inicjatywy kulturalne podjęła Rada Kultury Miasta Mława (do końca stycznia). Mławska Rada Pożytku Publicznego postanowiła zaopiniować pozostawienie terminu składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności kulturalnej - do 31 marca. Nie wskazano konkretnych inicjatyw stowarzyszeń do realizacji w pierwszym kwartale roku. W przypadku zgłoszenia takowych zaopiniowano umożliwienie podmiotom realizującym zadanie w pierwszym kwartale roku skorzystanie z możliwości złożenia ofert z art. 19a ustawy (ścieżka poza konkursowa).. Na wniosek Jolanty Antosiak Filip postanowiono zaopiniować zmianę terminu składania ofert w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia pomoc osobom z niepełnosprawnością – do 31 stycznia. Działania prowadzone dla osób z niepełnosprawnością w organizacjach pozarządowych wymagają całorocznej ciągłości. Pozostałe regulaminy konkursów pozostały bez zmian. Mławska Rada Działalności Pożytku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekty regulaminów konkursów zaplanowanych do realizacji w 2016 rok w uwagami jak powyżej.. Podjęto stosowną uchwałę.

Ad 3 Następnym punktem posiedzenia było wyznaczenie przedstawicieli członków Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego do prac w Komisjach Konkursowych do oceny wniosków składanych w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Burmistrza Miasta Mława w 2016 roku. I tak do prac w komisjach w poszczególnych konkursach wybrano:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności kulturalnej - Jolanta Antosiak FilipOtwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - Piotr Jankowski Otwarty konkurs ofert finansowania w ramach zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława - Piotr Jankowski Otwarty konkurs ofert na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży - Artur Dębski Otwarty konkursy ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie aktywizacji osób starszych - Artur DębskiOtwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej - pomocy najuboższym - Adam Czarny Otwarty konkurs ofert w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia - pomoc osobom

z niepełnosprawnością - Michał Jaros

Mławska Rada Działalności Pożytku Publicznego podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia członków Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego do prac w Komisjach Konkursowych do oceny wniosków składanych w ramach następujących otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Burmistrza Miasta Mława w 2016 roku.

Ad 4 W następnym punkcie przystąpiono do zapoznania się z projektem Uchwały Rady Miasta Mława w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Tadeusza Korzybskiego. Zapoznano się z życiorysem biochemika oraz z funkcjonowaniem Fundacji Oświatowej im. Korzybskich w Mławie. Mławska Rada Działalności Pożytku Publicznego pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Ad. 5 W tym punkcie obrad Przewodnicza Rady zapoznała zebranych o zmianach legislacyjnych jakie miały miejsce w III sektorze. Zmieniły się zapisy Ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie, Ustawy Prawo Stowarzyszeń oraz Ustawy o rachunkowości. Materiały dotyczące zmian, przygotowane dla członków Rady stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 6 Dyskutowano o przygotowaniu kampanii społecznej „Zostaw swój 1 % w Mławie". Przygotowano materiały dla członków dotyczące przekazanego 1% podatku dochodowego mławskim organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2014 rok. Z danych wynika, że w zeszłym roku prawie 100 tys. zł. wpłynęło na konta organizacji po rozliczeniach PITów (dla 8 organizacji). W zestawieniu nie ma stowarzyszeń posiadających status OPP, które mają w Mławie swoje odziały, czy koła. Postanowiono podjąć następujące inicjatywy, które wpłyną na lepszą promocję przekazywania 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych:

- informacja na stronie internetowej Urzędu Miasta Mława

- współpraca z mediami, przekazywane bieżących informacji na temat możliwości przekazywania podatku dla organizacji

- promocja stowarzyszeń posiadających status OPP, opis działalności

- wspólny plakat o możliwości przekazania 1% podatku

- zachęcanie organizacji do starania się o status OPP, ścieżka urzędowa

- współpraca z biurami podatkowymi oraz osobami rozliczającymi podatek dochodowy

W załączeniu do protokołu informacja przygotowana dla członków Rady o przekazaniu w 2014 roku
1 % podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ad 7 Przekazano informacje na temat możliwości finansowania działalności organizacji z innych źródeł niż budżet Samorządu Miasta Mława. W 2016 roku ogłoszonych zostanie szereg konkursów przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, w ramach otwartych konkursów ofert została zaplanowana kwota prawie 20 mln zł. Mówiono także o możliwości przekazywania środków za pomocą regrantingu. Przewodnicząca Rady przekazała informację o indywidualnych warsztatach jakie odbyły się
w Urzędzie Miasta Mława dla 4 organizacji oraz grupy nieformalnej. W ramach warsztatów pracowano nad wnioskami do programu FIO Mazowsze Lokalnie na 2016 rok.

Podjęto inicjatywę o lepszej dostępności do informacji o możliwości finansowania działalności ze źródeł zewnętrznych.

Ad 8 Przekazano informację na temat organizacji Mławskiego Forum Organizacji Pozarządowych, którego współorganizatorem była Mławska Rada Działalności Pożytku Publicznego. W Forum,
1 grudnia, wzięło udział około 50 osób, członków organizacji, samorządów. Tematyka obejmowała zmiany legislacyjne ustaw, źródła finansowania, promocja realizowanych projektów.

Ad 9 W wolnych wnioskach członkowie rady zasugerowali chęć poszerzenia wiedzy w następujących tematach: ochrona danych osobowych w organizacji, obowiązki organizacji wynikające z zapisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Przewodnicząca poinformowała członków o rezygnacji z prac w Radzie p. Marzeny Naguckiej
z powodu zmiany miejsca pracy. Przewodnicząca wystąpi do Burmistrza Miasta Mława o wskazanie osoby do uzupełnienia składu Rady.

Ustalono że następne spotkanie członków Mławskiej Rady Pożytku Publicznego odbędzie się pod koniec pierwszego kwartału 2016 roku.

Załącznikami do niniejszego protokołu są podjęte podczas III posiedzenia uchwały Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Na tym spotkanie zakończono.