Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Dotacje dla klubów sportowych

Magdalena Grzywacz / 21 lipca 2021

W 2021 roku kluby sportowe otrzymały łącznie z budżetu miasta dotację w wysokości 193 000 zł. W poniedziałek 19 lipca burmistrz Sławomir Kowalewski przekazał czeki reprezentantom organizacji.

W dniu 19 lipca br. odbyło się uroczyste podsumowanie dwóch konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Miasto Mława organizowało konkurs już po raz trzeci, pierwsza edycja odbyła się w 2019 roku.

Do konkursu mogły przystąpić podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w ustawie o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w  ustawie  o  działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie.

Celem konkursu było wsparcie inicjatyw zawartych w programach profilaktycznych klubów sportowych, promujących styl życia wolny od alkoholu, narkotyków, nałogów,
przy wykorzystaniu działań profilaktycznych w obszarze promocji zdrowia i aktywności fizycznej oraz rozpoznania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego.

Rozstrzygnięcie pierwszego konkursu nastąpiło Zarządzeniem Nr 62/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 8 kwietnia 2021 r.  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r.

Kwota dotacji przekazanych klubom sportowym wyniosła 93 000 zł, na realizację 8 zadań.

Rozstrzygnięcie drugiego konkursu nastąpiło Zarządzeniem Nr 101/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 18 czerwca  2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r.

Kwota dotacji przekazanych klubom sportowym wyniosła 100 000 zł na realizację na 6 zadań.

Łącznie kluby sportowe otrzymały w roku 2021 dotację w wysokości 193 000 zł.

W roku 2020 ogłoszono dwa konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego  w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na łączną kwotę 92 500 zł
(5 zadań), a w roku 2019 odbył się jeden konkurs na łączną kwotę 156 000 tys. (5 zadań).

Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski podziękował reprezentantom klubów sportowych i wręczył symboliczne czeki oraz banery promocyjne. Burmistrz Miasta Mława podkreślił, że sport nie tylko jest aktywnością fizyczną dla dzieci i młodzieży,
ale przede wszystkim wychowuje i kształtuje charakter, i takie powinno być zadanie trenerów i klubów sportowych.

W ramach dwóch konkursów ofert, które odbyły się w bieżącym roku, dofinansowanie otrzymali:

Miejski Klub Sportowy Mławianka Mława - klub otrzymał łącznie dotację w 2021 r.
w wysokości 56 000 zł;

Klub Sportowy POWER Basket - klub otrzymał łącznie dotację w 2021 r. w wysokości
15 000 zł;

Klub Sportowy Akademia Piłkarska  Nazar - klub otrzymał dotację w 2021 r. w wysokości 4 000 zł;

Klub Pływacki Płetwal Mława - klub otrzymał łącznie dotację w 2021 r. w wysokości
33 500 zł;

Klub Sportowy Marlin Mława - klub otrzymał łącznie dotację w 2021 r. w wysokości
18 500 zł;

Klub Sportowy Zawkrze Mława - klub otrzymał łącznie dotację w 2021 r. w wysokości
47 000 zł;

Mławskie Centrum Sportów Walki - klub otrzymał dotację w 2021 r. w wysokości 13 000 zł;

Akademia Sportów Wodnych Mława -  klub otrzymał dotację w 2021 r. w wysokości 6 000 zł.

Magdalena Staszewska / OS UMM