Do kiedy uiszczamy podatki i inne opłaty | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Do kiedy uiszczamy podatki i inne opłaty

Krzysztof Napierski / 15 lutego 2023

Przypominamy mieszkańcom o terminach płatności podatków i opłat lokalnych w 2023 roku. Dziękujemy za terminowe regulowanie należności.

 

DO 10. DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA

  • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc poprzedni

DO 15. DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA

  • podatki od nieruchomości i leśny od osób prawnych (w przypadku podatku od nieruchomości od osób prawnych za styczeń – do 31 stycznia)

DO 15 LUTEGO 2023

  • I rata podatku od środków transportowych

DO 15 MARCA 2023

  • I rata podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych (w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie do 15 marca roku podatkowego) oraz podatku rolnego od osób prawnych

DO 31 MARCA 2023

  • roczna opłata od posiadania psów (w przypadku powstania obowiązku jej zapłacenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku)

DO 15 MAJA 2023

  • II rata podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz podatku rolnego od osób prawnych

DO 15 WRZEŚNIA 2023

  • III rata podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz podatku rolnego od osób prawnych
  • II rata podatku od środków transportowych

DO 15 LISTOPADA 2023

  • IV rata podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz podatku rolnego od osób prawnych

 

Aby uniknąć naliczania odsetek, pamiętajmy o terminach uiszczania opłat z tytułu dzierżawy oraz opłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, określonych w umowach zawartych z właścicielem danej działki.

Należności z tytułów: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych i opłat za gospodarowanie odpadami prosimy dokonywać na indywidualne konta bankowe.

Opłat: od posiadania psów, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu dzierżawy i za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, dokonujemy na konto Urzędu Miasta Mława: 70 1090 2604 0000 0001 3379 7826 (Urząd Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława; bank: Santander Bank Polska S.A., ul. Lelewela 1, 06-500 Mława).

 

KSM

fot.: Pixabay