Burmistrz Miasta Mława ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie w zakresie pomocy społecznej, pomocy najuboższym w 2015 r. | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Burmistrz Miasta Mława ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie w zakresie pomocy społecznej, pomocy najuboższym w 2015 r.

Agnieszka Puzio-Dębska / 05 marca 2015

Zadanie kierowane jest do organizacji pozarządowych wymienionych w art. 16 ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które realizują zadania publiczne w zakresie w zakresie pomocy społecznej, pomocy najuboższym.

Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w zakresie działań, inicjatyw dotyczących pomocy rodzinom w trudnej sytuacji, aktywizacji osób korzystających z pomocy społecznej, przeciwdziałanie patologiom społecznym, podejmowanie zadań na rzecz zaspokajania potrzeb i poprawy warunków życia mieszkańców Mławy

Rodzaje zadań

Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi zaplanowane do realizacji w 2015 roku są następujące zadania:

1. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

2. Pomoc osobom ubogim, bezdomnym i zagrożonym bezdomnością;

3. Wspieranie i wyrównywanie szans rodzin i osób będących w trudnej sytuacji życiowej.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację:

10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)

Termin składania ofert: do 31 marca 2015 r. (wtorek)

Informacja o realizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku poprzednim: kwota dotacji na dofinansowanie zadań w 2013 r. –9 000 zł

Osobą uprawnioną do kontaktów z organizacjami pozarządowymi jest Pełnomocnik Burmistrza Miasta d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Agnieszka Puzio Dębska, telefon 23 6546433, wew. 701, e-mail: agnieszka [dot] puzioatmlawa [dot] pl.

Pełny tekst ogłoszenia wraz z wymaganymi w konkursie załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Miasta Mławy www.mlawa.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej lub w Urzędzie Miasta, pok. 36

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

• Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118)

• Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z poźn. zm)

• Zarządzeniem Nr 138/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia procedury ogłaszania otwartych konkursów na realizację zadań publicznych finansowanych lub współfinansowanych ze środków z budżetu Miasta Mława