Burmistrz Miasta Mława ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Burmistrz Miasta Mława ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku

Agnieszka Puzio-Dębska / 31 maja 2023

Burmistrz Miasta Mława ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z poźn. zm.) Burmistrz Miasta Mława ogłasza oraz zaprasza do składania ofert w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku

Rodzaje zadań 

Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane będą w Mławie w 2023 roku następujące zadania:

ZADANIE 1
Szkolenie dzieci i młodzieży, sportowa rywalizacja na poziomie lokalnym, wojewódzkim, przygotowanie kadr sportowych i udział reprezentacji w systemie zawodów ogólnopolskich dzieci i młodzieży w systemie całorocznym;

ZADANIE 2
Organizowanie zajęć i imprez sportowo – rekreacyjnych;

ZADANIE 3
Przedsięwzięcia sportowe związane z ogłoszonym Uchwałą Nr XLVI/597/2022 Rady Miasta Mława z dnia 20 grudnia 2022 r. Rokiem 100-lecia Miejskiego Klubu Sportowego Mławianka Mława. 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 150 000,00 zł(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100)

Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Wyznacza się termin składania ofert: do dnia 22 czerwca 2023 r. (czwartek) 

Wyznacza się termin realizacji zadania: od dnia podpisania mowy do 15 grudnia 2023 r. (piątek)

Informacja o realizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku poprzednim: kwota dotacji na dofinansowanie zadań w 2022 r. – 260 000 zł

Osobą uprawnioną do kontaktów w zakresie objętym niniejszym ogłoszeniem jest Pełnomocnik Burmistrza Miasta Mława d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Agnieszka Puzio - Dębska, tel. 236546433, tel. 604417109, e-mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 98/2023 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 maja 2023 r.  w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku