Mława[0]

Opublikowane na: Mława (www.mlawa.pl)

Autor: Magdalena Grzywacz


Wkrótce zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Publikowane od

Trwa zbiórka mobilna odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców Miasta Mława. W ramach zbiórki mobilnej od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane są meble i inne odpady wielkogabarytowe (zniszczone, bezużyteczne meble, przedmioty gospodarstwa domowego) oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (tylko kompletny!). Zbiórka z budynków wielolokalowych odbywa się w okresie od 8 do 12 lutego br., zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej. Prosimy o przygotowanie odpadów i wystawienie ich w miejscach zbierania odpadów w dniu odbioru określonym w harmonogramie, rano przed godziną 7:00. Odpady objęte zbiórką z budynków jednorodzinnych będą odbierane w okresie od 15 lutego do 4 marca br. włącznie, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej. Odpady z budynków jednorodzinnych należy przygotować do odbioru i wystawić przed posesję w dniu odbioru, przed godziną 7:00.

W ramach zbiórki mobilnej nie będą odbierane żadne inne frakcje odpadów! Prosimy o nie wystawianie do odbioru opon, odpadów remontowo – budowlanych (np. sanitariatów) itp.

Następna zbiórka mobilna mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego bezpośrednio z nieruchomości planowana jest w II półroczu 2021 roku. Poza terminami zbiórki mobilnej te frakcje wysegregowanych odpadów właściciel nieruchomości może przekazać bezpłatnie, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej na rzecz Miasta Mława do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dostępnego pod adresem: Uniszki Cegielnia 32A, 06 -513 Wieczfnia Kościelna w dni robocze od 8:00 do 16:00 oraz w soboty (z wyjątkiem świąt) w godzinach 8:00 – 12:00. Przed przyjęciem odpadów w PSZOK prowadzona jest weryfikacja pochodzenia odpadów – właściciel nieruchomości winien posiadać ze sobą dokument tożsamości (dowód osobisty) oraz dowód uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (potwierdzenie wniesienia opłaty, aktualne naliczenie czynszu/opłat eksploatacyjnych od Spółdzielni/zarządcy budynku wielolokalowego lub zaświadczenie od zarządcy potwierdzające uiszczanie opłaty).

Prosimy mieszkańców o przestrzeganie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mława oraz zasad obowiązujących w miejskim systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Elżbieta Zembrzuska/WGO


Adres źródłowy: https://www.mlawa.pl/artykul/wkrotce-zbiorka-odpadow-wielkogabarytowych