Mława[0]

Opublikowane na: Mława (www.mlawa.pl)

Autor: Grzegorz Malon


Termin płatności

Publikowane od

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dołu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.


Adres źródłowy: https://www.mlawa.pl/artykul/termin-platnosci