Mława[0]

Opublikowane na: Mława (www.mlawa.pl)

Autor: Aneta Drybczewska


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wydaniu decyzji

Publikowane od
Publikowane do

Nr 20/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

sieć gazowa średniego ciśnienia

na terenie położonym w Mławie: ul. Ligi Obrony Kraju

oznaczonym numerami ewid.: 11-66

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – ul. Stary Rynek 19, pok. Nr 13 (prowadząca sprawę Mirella Dragun, tel.: 23-654-32-53 wewn.400 – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


Adres źródłowy: https://www.mlawa.pl/artykul/obwieszczenie-burmistrza-miasta-mlawa-o-wydaniu-decyzji-33