Mława[0]

Opublikowane na: Mława (www.mlawa.pl)

Autor: Aneta Drybczewska


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wszczęciu postępowania

Publikowane od
Publikowane do

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji:

przebudowa odcinka linii napowietrznej 110kV
Olechinek- Mława

na terenie położonym w Mławie: rejon ul. Szpitalnej

oznaczonym numerami ewid.: 10-2177/3, 10-2235/2, 10-2236, 10-1793/4

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać w wyżej wymienionej sprawie wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w Urzędzie Miasta w Mławie w wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (tel.: 23-654-32-53 w. 400 - prowadząca sprawę Mirella Dragun – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


Adres źródłowy: https://www.mlawa.pl/artykul/obwieszczenie-burmistrza-miasta-mlawa-o-wszczeciu-postepowania-47