Mława[0]

Opublikowane na: Mława (www.mlawa.pl)

Autor: Aneta Drybczewska


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Zachodnia”

Publikowane od
Publikowane do

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Mława Nr XIII/140/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. i uchwały Nr XLIV/445/2014 z dnia 28 października 2014r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Zachodnia” dla obszaru położonego w rejonie Os. Książąt Mazowieckich, ulic Zachodniej, Kościuszki i linii kolejowej wraz z prognoza oddziaływania na środowisko, w dniach od 19.06.2015r. do 24.07.2015r. w Urzędzie Miasta Mława, 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, pokój nr 13 w godz. od 800 do 1600.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 09.07.2015r. o godzinie 1700 w Auli Audytorium Maximum w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, 06-500 Mława, ul. Warszawska 52.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Mława z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.08.2015r

 


Adres źródłowy: https://www.mlawa.pl/artykul/obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-0