Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Drukuj Drukuj do PDF

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Data wpisu: 2018-01-12 15:40:00 Autor: Magdalena Staszewska
Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mława w roku szkolnym 2018/2019

 Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.),
  • Uchwała Nr XXVII/329/2017 Rady Miasta Mława z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz kandydatów do klas pierwszych na uczniów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz przyznania określonej liczby punktów.

1. W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława w roku szkolnym 2018/2019, biorą udział:

a) dzieci 3, 4, 5 i 6 – letnie urodzone w latach 2012 – 2015; 

b) dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

2. Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych, w terminie 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do której dziecko uczęszcza. 

3. Postępowanie rekrutacyjne może być przeprowadzone na wolne miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława.

4. Postępowanie prowadzone jest na wniosek rodziców dziecka zamieszkałego na terenie Miasta Mława.

5. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017, poz. 59):

a) wielodzietność rodziny dziecka (kandydata),

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka (kandydata),

d) niepełnosprawność obojga rodziców dziecka (kandydata),

e) niepełnosprawność rodzeństwa dziecka (kandydata),

f) samotne wychowywanie dziecka (kandydata) w rodzinie,

g) objęcie dziecka (kandydata) pieczą zastępczą.

6. Kryteria ustawowe określone w pkt. 5 mają jednakową wartość.

7. Do wniosku, rodzice dziecka powinni dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez dziecko kryteriów ustawowych zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017, poz. 59 z późn. zm.). 

8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub po zakończeniu tego etapu przedszkole/oddział przedszkolny przy szkole podstawowej, nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap rekrutacyjny.

9. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez Radę Miasta Mława:

Lp.

Kryterium

Wartość kryterium
w punktach

Rodzaj dokumentu potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Dzieci zamieszkałe w Mieście Mława, których rodzice/opiekunowie prawni pracują zawodowo.

3

oświadczenie

2.

Dzieci zamieszkałe w obszarze lub poza obszarem Miasta Mława, dla których przedszkole/szkoła jest miejscem realizacji obowiązku przedszkolnego/szkolnego przez starsze rodzeństwo.

3

oświadczenie

3.

Dzieci zamieszkałe poza obszarem Miasta Mława, których rodzice pracują w Mieście Mława.

2

oświadczenie

4.

Dzieci zamieszkałe poza obszarem Miasta Mława, dla których przedszkole/szkoła ma dogodne położenie względem zamieszkania kandydata.

1

oświadczenie


10. Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów, o których mowa w pkt. 9.

11. Dzieci zamieszkałe poza obszarem Miasta Mława mogą być przyjęte do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, po zakończeniu I i II etapu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole/oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby dzieci (kandydatów) przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. 

 

Przypominamy, że zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) rodzice dziecka w wieku 6 lat, które jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, są zobowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego;

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;

3) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 (obowiązek szkolny i obowiązek nauki mogą być spełniana również przez uczęszczanie do przedszkola lub szkoły za granicą lub przedstawicielskie dyplomatycznym innego państwa w Polsce);4) zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu o spełnianiu przez dziecko obowiązku odbycia przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przeszkolonym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego. 

 

Załączniki:

http://www.mlawa.um.gov.pl/g2/oryginal/2018_01/79f4ce4ac27f87d1d3249597983cd829.pdf

http://www.mlawa.um.gov.pl/g2/oryginal/2017_03/07ce7e0744657a95855e665d143c7d51.pdf

http://www.mlawa.um.gov.pl/g2/oryginal/2017_03/d215b223c034379761a4c2277d449046.pdf

Załączniki

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl