Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Informacje o toczących się postępowaniach

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wszczęciu postępowania administracyjnego

Data wpisu: 2017-08-16 15:38:00
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji: zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na warsztat terapii zajęciowej wraz z rozbudowa i nadbudową na terenie położonym w Mławie: ul. Zuzanny Morawskiej, ul. Ludwika Waryńskiego oznaczonym numerami ewid.: 10-4013/6, 10-4013/7, 10-4013/9, 10-4013/11, 10-4008/6, 10-4008/10, 10-4008/12 W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać w wyżej wymienionej sprawie wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Mława w wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (tel.: 23-654-32-53 w. 400 - prowadząca sprawę Mirella Dragun – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o zapoznaniu się z dowodami

Data wpisu: 2017-08-11 08:35:00
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji: sieci kanalizacji sanitarnej na terenie położonym w Mławie: ul. Nadrzeczna, ul. Świerkowa, ul. Grzebskiego oznaczonym numerami ewid.: 10-768/2, 10-799, 10-747/14 W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, stronie przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Po zapoznaniu się ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym strona stosownie do art. 7 i 77 kpa może zgłosić przeprowadzenie dodatkowych dowodów mogących mieć znaczenie w sprawie, pod rygorem przyjęcia przez organ, że strona nie posiada więcej dowodów w danej sprawie. Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Po bezskutecznym upływie terminu zostanie wydana decyzja, przy czym ocena materiału dowodowego nastąpi w oparciu o posiadane dotychczas przez organ dowody. Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława- pok. Nr 15 (prowadząca sprawę – Aneta Drybczewska tel.: 23-654-32-53 w. 402– w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.).

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wszczęciu postępowania administracyjnego

Data wpisu: 2017-08-08 14:47:00
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji: sali gimnastycznej wraz z zapleczem, łącznikiem, kotłownią, niezbędną infrastrukturą techniczna oraz boisk sportowych na terenie położonym w Mławie: ul. Warszawska oznaczonym numerami ewid.: 10-855/2 – część W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać w wyżej wymienionej sprawie wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Mława w wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (tel.: 23-654-32-53 w. 400 - prowadząca sprawę Mirella Dragun – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wszczęciu postępowania administracyjnego

Data wpisu: 2017-08-07 09:28:00
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji: sieć wodociągowa na terenie położonym w Mławie: ul. Olesin oznaczonym numerami ewid.: 10-922, 10-921 W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać w wyżej wymienionej sprawie wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Mława w wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (tel.: 23-654-32-53 w. 400 - prowadząca sprawę Mirella Dragun – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

więcej

Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl