Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Licznik odwiedzin

2783300

Informacje o toczących się postępowaniach

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wszczęciu postępowania adminstacyjnego

Data wpisu: 2017-03-29 15:49:00
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji: linii kablowej SN- 15kV oraz wymiana 3 słupów na terenie położonym w Mławie: ul. Studzieniec, ul. Krajewo, droga gminna bez nazwy na dz. ewid. 11-323 oraz droga gminna bez nazwy na dz. ewid. 11-279/3 oznaczonym numerami ewid.: 11-286, 11-287, 11-323, 11-279/3, 11-387/1, 11-270/7, 11-270/4, 13-115, 13-114, 13-96/5, 11-43, 13-18, część 13-42 W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać w wyżej wymienionej sprawie wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w Urzędzie Miasta w Mławie w wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (tel.: 23-654-32-53 w. 402 - prowadząca sprawę Aneta Drybczewska – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wszczęciu postępowania adminstacyjnego

Data wpisu: 2017-03-29 08:00:00
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji: energetyczna linia kablowa SN i nn i kontenerowa stacja transformatorowa na terenie położonym w Mławie: ul. Padlewskiego, ul. Łąkowa, ul. Żytnia oznaczonym numerami ewid.: 11-713, 11-732, 11-730/2, 11-1393/2, 11-9073/1, 11-9073/9 W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać w wyżej wymienionej sprawie wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w Urzędzie Miasta w Mławie w wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (tel.: 23-654-32-53 w. 400 - prowadząca sprawę Mirella Dragun – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wydaniu decyzji

Data wpisu: 2017-03-27 10:48:00
Nr 13/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: linia kablowa SN-15 kV na terenie położonym w Mławie: rejon ul. Płockiej i ul. Powstania Warszawskiego oznaczonym numerami ewid.: 10-895/4, 10-895/5, 10-895/6, 10-895/35, 10-897/3, 10-899/1, 10-902/15, 10-896, 10-826, 10-841, 10-825/1, 10-825/2, 10-819/23, 10-820/6, 10-820/7, 10-821/5, 10-821/4, 10-822/2, 10-822/3, 10-619/2, 10-819/13, 10-663/3 W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – ul. Stary Rynek 19, pok. Nr 13 (prowadząca sprawę Mirella Dragun, tel.: 23-654-32-53 wewn.400 – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wydaniu decyzji

Data wpisu: 2017-03-24 08:11:00
Nr 12/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: sieć gazowa średniego ciśnienia na terenie położonym w Mławie: ul. Tekli Bądarzewskiej oznaczonym numerami ewid.: 11-71 W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – ul. Stary Rynek 19, pok. Nr 13 (prowadząca sprawę Mirella Dragun, tel.: 23-654-32-53 wewn.400 – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o zapoznaniu się z dowodami

Data wpisu: 2017-03-22 10:56:00
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji: sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami na terenie położonym w Mławie: ul. Zduńska oznaczonym numerami ewid.: 10-707/5, 10-708 W związku z powyższym uprzejmie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, stronie przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Po zapoznaniu się ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym strona stosownie do art. 7 i 77 kpa może zgłosić przeprowadzenie dodatkowych dowodów mogących mieć znaczenie w sprawie, pod rygorem przyjęcia przez organ, że strona nie posiada więcej dowodów w danej sprawie. Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Po bezskutecznym upływie terminu zostanie wydana decyzja, przy czym ocena materiału dowodowego nastąpi w oparciu o posiadanie dotychczas przez organ dowody. Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – pok. Nr 13 (prowadząca sprawę Mirella Dragun tel. 23-654-32-53 wew. 400– w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.).

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o zapoznaniu się z dowodami

Data wpisu: 2017-03-22 10:24:00
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji: sieci elektroenergetyczna nn-0,4 kV, oraz wymianie linii kablowej SN-15 kV na terenie położonym w Mławie: ul. Tadeusza Kościuszki oznaczonym numerami ewid.: 10-4064, 10-4067, 10-4068, 10-4072 W związku z powyższym uprzejmie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, stronie przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Po zapoznaniu się ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym strona stosownie do art. 7 i 77 kpa może zgłosić przeprowadzenie dodatkowych dowodów mogących mieć znaczenie w sprawie, pod rygorem przyjęcia przez organ, że strona nie posiada więcej dowodów w danej sprawie. Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Po bezskutecznym upływie terminu zostanie wydana decyzja, przy czym ocena materiału dowodowego nastąpi w oparciu o posiadanie dotychczas przez organ dowody. Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – pok. Nr 13 (prowadząca sprawę Mirella Dragun tel. 23-654-32-53 wew. 400– w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.).

więcej

Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl