Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Informacje o toczących się postępowaniach

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wszczęciu postępowania administracyjnego

Data wpisu: 2018-01-16 15:45:00
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji: linie kablowe SN-15 kV i nn 0,4 kV oraz stacja transformatorowa na terenie położonym w Mławie: rejon ul. Graniczna oznaczonym numerami ewid.: 10-1576/65, 10-1576/93, 10-3756, 10-1576/51, 10-1576/92 W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać w wyżej wymienionej sprawie wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Mława w wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (tel.: 23-654-32-53 w. 400 - prowadząca sprawę Mirella Dragun – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

więcej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Mława o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Data wpisu: 2017-12-20 08:56:00
dla obszaru położonego w środkowej części Miasta Mława między ul. Mikołaja Kopernika, Lasem Mławskim, granicą miasta, drogą krajową Nr 7, ul. Łąkową, ul. Padlewskiego, ul. Wójtostwo Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) oraz uchwały Rady Miasta Mława Nr X/115/2015 z dnia 29 września 2015r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla obszaru położonego w środkowej części Miasta Mława między ul. Mikołaja Kopernika, Lasem Mławskim, granicą miasta, drogą krajową Nr 7, ul. Łąkową, ul. Padlewskiego, ul. Wójtostwo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29.12.2017r. do 26.01.2018r. w Urzędzie Miasta Mława, 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, pokój nr 15 w godz. od 800 do 1600. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16.01.2018r. o godzinie 1700 w Sali Miejskiego Domu Kultury (1 piętro), 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 13. Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Mława z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.02.2018r.

więcej

Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl