Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Informacje bieżące

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wydaniu decyzji

Data wpisu: 2018-02-16 11:23:00
Nr 2/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie położonym w Mławie: ul. Władysława Broniewskiego, ul. Jana Matejki, ul. Wojciecha Kossaka, ul. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Olsztyńska oznaczonym numerami ewid.: 10-2834/7, 10-3007/6, 10- 4740, 10-2805/7, 10-2815, 10-2795, 10-2805/5, 10-2805/4, 10-2805/3 W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – ul. Stary Rynek 19, pok. Nr 13 (prowadząca sprawę Mirella Dragun, tel.: 23-654-32-53 wewn.400 – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o zapoznaniu się z dowodami

Data wpisu: 2018-02-16 11:12:00
w sprawie z wniosku: ENERGA OPERATOR S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU 80-557 GDAŃSK, UL. MARYNARKI POLSKIEJ 130 dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji: linii kablowej SN 15 kV na terenie położonym w Mławie: ul. Komunalna oznaczonym numerami ewid.: 10-4745, 10-4744, 10-4743, 10-625/6, 10-626, 10-571/4, 10-564 W związku z powyższym uprzejmie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, stronie przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Po zapoznaniu się ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym strona stosownie do art. 7 i 77 kpa może zgłosić przeprowadzenie dodatkowych dowodów mogących mieć znaczenie w sprawie, pod rygorem przyjęcia przez organ, że strona nie posiada więcej dowodów w danej sprawie. Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Po bezskutecznym upływie terminu zostanie wydana decyzja, przy czym ocena materiału dowodowego nastąpi w oparciu o posiadanie dotychczas przez organ dowody. Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – pok. Nr 13 (prowadząca sprawę Mirella Dragun tel. 23-654-32-53 wew. 400– w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.).

więcej

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Data wpisu: 2018-02-14 09:26:00
dla obszaru położonego w południowej części Miasta Mława w rejonie ulic: Płockiej, Olesin, Zabrody, drogi Nr 7, granicy miasta Mława, linii kolejowej i rzeki Seracz. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) oraz uchwały Rady Miasta Mława Nr XIX/193/2012 z dnia 26 czerwca 2012r. zmienionej uchwałą Nr XX/209/2012 Rady Miasta Mława z dnia 21 sierpnia 2012r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części Miasta Mława w rejonie ulic: Płockiej, Olesin, Zabrody, drogi Nr 7, granicy miasta Mława, linii kolejowej i rzeki Seracz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23.02.2018r. do 23.03.2018r. w Urzędzie Miasta Mława, 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, pokój nr 15 w godz. od 800 do 1600. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13.03.2018r. o godzinie 1700 w Sali Miejskiego Domu Kultury (1 piętro), 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 13. Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Mława z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.04.2018r.

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wydaniu decyzji

Data wpisu: 2018-02-13 10:46:00
Nr 1/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na terenie położonym w Mławie: ul. Misia Puchatka ul. Armii Krajowej oznaczonym numerami ewid.: 10-3268, 10-3248 W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – ul. Stary Rynek 19, pok. Nr 13 (prowadząca sprawę Mirella Dragun, tel.: 23-654-32-53 wewn.400 – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wszczęciu postępowania administracyjnego

Data wpisu: 2018-02-12 09:28:00
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji: sieci kanalizacji deszczowej, przyłączy wodociągowych i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie położonym w Mławie: ul. Księcia Maciusia, ul. Armii Krajowej oznaczonym numerami ewid.: 10-3296, 10-3248 W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać w wyżej wymienionej sprawie wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Mława w wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (tel.: 23-654-32-53 w. 400 - prowadząca sprawę Mirella Dragun – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o zapoznaniu się z dowodami

Data wpisu: 2018-02-07 08:50:00
Na podstawie art. 10 § 1 kpa (Dz. U. z 2017r., poz. 1257- j.t.) zawiadamiam, że strony postępowania mogą zapoznać się z dowodami w sprawie z wniosku: ENERGA OPERATOR S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU 80-557 GDAŃSK, UL. MARYNARKI POLSKIEJ 130 dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji: linie kablowe SN-15 kV i nn 0,4 kV oraz stacja transformatorowa na terenie położonym w Mławie: rejon ul. Graniczna oznaczonym numerami ewid.: 10-1576/65, 10-1576/93, 10-3756, 10-1576/51, 10-1576/92 W związku z powyższym uprzejmie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, stronie przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Po zapoznaniu się ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym strona stosownie do art. 7 i 77 kpa może zgłosić przeprowadzenie dodatkowych dowodów mogących mieć znaczenie w sprawie, pod rygorem przyjęcia przez organ, że strona nie posiada więcej dowodów w danej sprawie. Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Po bezskutecznym upływie terminu zostanie wydana decyzja, przy czym ocena materiału dowodowego nastąpi w oparciu o posiadanie dotychczas przez organ dowody. Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – pok. Nr 13 (prowadząca sprawę Mirella Dragun tel. 23-654-32-53 wew. 400– w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.).

więcej

Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do wydzierżawienia

Data wpisu: 2018-02-07 08:42:00
Burmistrz Miasta Mława podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Mława lub pozostających w jego posiadaniu przeznaczonych do wydzierżawienia: 10-2198/1, 10-2199/1 przy ul. Górnej, 11-865(część), 11-865(część) przy ul. Dzierzgowskiej

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

Data wpisu: 2018-02-05 10:29:00
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji: linii kablowej średniego napięcia SN 15 kV, linii kablowej niskiego napięcia nn 0,4 kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn oraz złączy kablowych na terenie położonym w Mławie: ul. Abpa Antoniego Nowowiejskiego oznaczonym numerami ewid.: 11-288/7, 11-288/8, 11-323, 11-326/3, 11-326/1, 11-326/5, 11-326/6 W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać w wyżej wymienionej sprawie wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Mława w wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (tel.: 23-654-32-53 w. 400 - prowadząca sprawę Mirella Dragun – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

więcej

Porządek XXXVIII Sesji Rady Miasta z dnia 6 lutego 2018 r.

Data wpisu: 2018-02-01 08:11:00
W dniu 6 lutego 2018 r. o godzinie 13:00 w sali Miejskiego Domu Kultury w Mławie przy ul. Stary Rynek 13 odbędzie się posiedzenie sesji Rady Miasta Mława

więcej

OGŁOSZENIE podstawowa kwota dotacji w 2018 roku

Data wpisu: 2018-01-31 11:09:00
Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) oraz zarządzenia Burmistrza Miasta Mława Nr 16/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. ogłasza się podstawową kwotę dotacji dla szkół podstawowych i przedszkoli oraz statystyczną liczbę dzieci,uczniów i wychowanków w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Mława

więcej

Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl