Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Informacje bieżące

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wszczęciu postępowania administracyjnego

Data wpisu: 2017-08-16 15:38:00
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji: zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na warsztat terapii zajęciowej wraz z rozbudowa i nadbudową na terenie położonym w Mławie: ul. Zuzanny Morawskiej, ul. Ludwika Waryńskiego oznaczonym numerami ewid.: 10-4013/6, 10-4013/7, 10-4013/9, 10-4013/11, 10-4008/6, 10-4008/10, 10-4008/12 W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać w wyżej wymienionej sprawie wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Mława w wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (tel.: 23-654-32-53 w. 400 - prowadząca sprawę Mirella Dragun – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

więcej

Porządek XXXIII Sesji Rady Miasta Mława z dnia 22 sierpnia 2017 r.

Data wpisu: 2017-08-14 11:10:00
W dniu 22 sierpnia 2017 r. o godzinie 13:00 w sali Miejskiego Domu Kultury w Mławie przy ul. Stary Rynek 13 odbędzie się posiedzenie sesji Rady Miasta Mława

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o zapoznaniu się z dowodami

Data wpisu: 2017-08-11 08:35:00
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji: sieci kanalizacji sanitarnej na terenie położonym w Mławie: ul. Nadrzeczna, ul. Świerkowa, ul. Grzebskiego oznaczonym numerami ewid.: 10-768/2, 10-799, 10-747/14 W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, stronie przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Po zapoznaniu się ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym strona stosownie do art. 7 i 77 kpa może zgłosić przeprowadzenie dodatkowych dowodów mogących mieć znaczenie w sprawie, pod rygorem przyjęcia przez organ, że strona nie posiada więcej dowodów w danej sprawie. Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Po bezskutecznym upływie terminu zostanie wydana decyzja, przy czym ocena materiału dowodowego nastąpi w oparciu o posiadane dotychczas przez organ dowody. Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława- pok. Nr 15 (prowadząca sprawę – Aneta Drybczewska tel.: 23-654-32-53 w. 402– w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.).

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wszczęciu postępowania administracyjnego

Data wpisu: 2017-08-08 14:47:00
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji: sali gimnastycznej wraz z zapleczem, łącznikiem, kotłownią, niezbędną infrastrukturą techniczna oraz boisk sportowych na terenie położonym w Mławie: ul. Warszawska oznaczonym numerami ewid.: 10-855/2 – część W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać w wyżej wymienionej sprawie wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Mława w wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (tel.: 23-654-32-53 w. 400 - prowadząca sprawę Mirella Dragun – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wszczęciu postępowania administracyjnego

Data wpisu: 2017-08-07 09:28:00
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji: sieć wodociągowa na terenie położonym w Mławie: ul. Olesin oznaczonym numerami ewid.: 10-922, 10-921 W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać w wyżej wymienionej sprawie wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Mława w wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (tel.: 23-654-32-53 w. 400 - prowadząca sprawę Mirella Dragun – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Data wpisu: 2017-08-03 09:06:00
Burmistrz Miasta Mława ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. administracyjno - technicznych – Jednostka Realizująca Projekt – pełny wymiar czasu pracy - czas określony (czas realizacji projektu „Budowa Kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”)

więcej

Zawiadomienie Starosty Mławskiego o wszczęciu postępowania

Data wpisu: 2017-08-02 11:51:00
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na poprawie spójności komunikacyjnej przez przebudowę skrzyżowania ulic: T. Kościuszki, J. Lelewela i H. Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic J. Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, T, Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2369W z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej, gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, oświetlenia i napowietrznej sieci elektroenergetycznej, na terenie Miasta Mława wraz z podziałem nieruchomości na potrzeby tej inwestycji.

więcej

W sierpniu przyjmujemy wnioski o zwrot akcyzy

Data wpisu: 2017-07-20 14:33:00
W sierpniu przyjmujemy wnioski o zwrot akcyzy
Burmistrz Miasta Mława uprzejmie informuje, że zbliża się kolejny termin, w którym producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za 2017 rok.

więcej

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 zakwalifikowany do wpisu do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego

Data wpisu: 2017-07-18 13:51:00
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 zakwalifikowany do wpisu do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego
Uchwalony na czerwcowej sesji Gminny Program Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 po zmianach, pozytywnie przeszedł proces oceny przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, który jest Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego.

więcej

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Mławie

Data wpisu: 2017-07-12 16:06:00
Burmistrz Miasta Mława ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Mławie z siedzibą przy ul. Z. Krasińskiego 7

więcej

Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl