Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Zasady rekrutacji do klas I szkół podstawowych

Magdalena Staszewska / 12 stycznia 2018

Zasady rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych
przez Miasto Mława w roku szkolnym 2018/2019

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.),
  • Uchwała Nr XXVII/329/2017 Rady Miasta Mława z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz kandydatów do klas pierwszych na uczniów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz przyznania określonej liczby punktów.

1. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława w roku szkolnym 2018/2019, przyjmowane są:

a) dzieci 7 – letnie urodzone w roku 2011, które są objęte obowiązkiem szkolnym

oraz

b) dzieci 6 – letnie urodzone w roku 2012, zgodnie z wolą rodziców (jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej).

2. Do klas I szkoły podstawowej przyjmowane są z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców, dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej.

3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęte do szkoły na wniosek rodzica, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

4. Postępowanie rekrutacyjne do klasy I przeprowadza się jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

5. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez Radę Miasta Mława:

Lp.

Kryterium

Wartość kryterium
w punktach

Rodzaj dokumentu potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej samej szkole

3

dane potwierdza

dyrektor szkoły na podstawie posiadanej dokumentacji

2.

Kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni pracują lub zamieszkują w dogodnym położeniu względem wybranej szkoły

1

oświadczenie

3.

Kandydat zamieszkały poza Miastem Mława, jeśli rodzice / prawni opiekunowie pracują w Mieście Mława

1

oświadczenie

6. Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów, o których mowa w pkt. 5.

 

Przypominamy, że zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3) zapewniania dziecku warunków umożliwiających przygotowania się do zajęć;

4) informowanie, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej,  w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10  lub 11 (obowiązek szkolny i obowiązek nauki mogą być spełniana również przez uczęszczanie do przedszkola lub szkoły za granicą lub przedstawicielskie dyplomatycznym innego państwa w Polsce).

 

Załączniki:

http://www.mlawa.um.gov.pl/g2/oryginal/2018_01/79f4ce4ac27f87d1d3249597983cd829.pdf

http://www.mlawa.um.gov.pl/g2/oryginal/2017_03/07ce7e0744657a95855e665d143c7d51.pdf

http://www.mlawa.um.gov.pl/g2/oryginal/2017_03/d215b223c034379761a4c2277d449046.pdf