Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

W sposób odpowiedzialny i gospodarny dysponujemy środkami publicznymi

Magdalena Grzywacz / 28 czerwca 2018

Rada Miasta Mława zatwierdziła Sprawozdanie finansowe Miasta Mława za 2017 rok i udzieliła burmistrzowi Sławomirowi Kowalewskiemu absolutorium. Włodarz miasta podziękował radnym za współpracę: analizy, dyskusje, podpowiedzi.

- Uchwała budżetowa jest najczęściej zmienianą uchwałą Rady Miasta Mława. Punkt, w którym przedstawimy Państwu  realizację budżetu za 2017 r. będzie okazją do przypomnienia, na co pieniądze miasta przeznaczaliśmy – powiedział burmistrz Sławomir Kowalewski tytułem wprowadzenia. Podziękował radnym miejskim za możliwość wprowadzania zmian w uchwale budżetowej w ciągu całego roku oraz wszystkim, którzy przyczynili się do efektywnego wydatkowania środków. – Zapewniamy sprawne funkcjonowanie naszego miasta. Wszystko jest odśnieżone, zamiecione, rosną kwiaty, ale przede wszystkich są wynagrodzenia dla ludzi, którzy pracują dla naszej społeczności. Natomiast realizacje inwestycyjne skutkują poprawą komfortu życia mieszkańców – podsumował burmistrz. Dziękował także wszystkim jednostkom kultury i sportu oraz organizacjom społecznym, za wysoki poziom organizowanych w Mławie imprez. – Pamiętamy o każdej grupie wiekowej. Nasz park żyje – akcentował burmistrz.

Podsumowując rok 2017 r. Sławomir Kowalewski zasygnalizował, że mławski samorząd jako jeden z pierwszych w Polsce uruchomił dotację na wymianę źródeł ciepła. Ponad 430 tys. zł przeznaczyliśmy w budżecie 2017 rok na wymianę pieców węglowych na gazowe lub na pompy ciepła. – Chcemy kontynuować te działanie, ponieważ takie są oczekiwania mieszkańców – podkreślił burmistrz.

Przypomniał, że stać nas także na to, aby pomagać jednostkom powiatowym. Pozytywnie odpowiadamy na wnioski policji, straży pożarnej, szpitala i przeznaczamy – choć nie musimy – pieniądze na zakup pojazdów i sprzętu, który służby poprawie bezpieczeństwa mieszkańców.

Sprawnie funkcjonuje komunikacja miejska, która działa od października 2014 roku. – To bardzo ważna gałąź działalności samorządu i planuję jej rozwój – zapowiedział Sławomir Kowalewski, przypominając, że rocznie 300 000 osób przejeżdża MKM-kami, a ponad 12 000 osób jest posiadaczami Karty Mławiaka.

Pierwszą część – finansową – sprawozdania finansowego Miasta Mława za 2017 r. przedstawiła Skarbnik Miasta Mława Justyna Lewandowska. Przypomniała, że dochody 2017 r. zaplanowane na kwotę 128 042 090,68  zł, wykonano na poziomie wyższym - 101,1 proc. (129 335 890,95 zł). Wydatki wykonano na poziomie niższym, niż zakładano (132 644 279,67 zł, 94,62 proc.). Przychody zostały wykonane na planowanym poziomie (15 349 084,78 zł).

Dofinansowanie projektów z Unii Europejskiej – ponad 2,2 mln. zł  - uzyskaliśmy m.in. w ramach projektu budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława oraz w ulicach Studzieniec i Dzierzgowska. Subwencja państwa na cele oświatowe wyniosła ponad 20 mln zł (16 proc. budżetu), a dotacje celowe – ponad 36 mln zł (28 proc.). Dochody własne miasta zajmują 54 procent dochodów budżetowych (ponad 70 mln zł). Największą pozycją w nich jest dochód z podatków od osób fizycznych.

Burmistrz omówił najważniejsze inwestycje, m.in. budowę Alei św. Wojciecha, ulic: Górnej, Lawicz-Liszki, parkingów w ul. LG Electronics. Przypomniał, że w 2017 roku Miasto Mława wybudowało lub przebudowało 5225,4 m kw. chodników (ponad 3 kilometry bieżące), 9955,03 m kw. nawierzchni asfaltowych (ponad 1700 m bieżących nowych dróg) oraz 842 m kw. nawierzchni z kostki brukowej. Sławomir Kowalewski zwrócił uwagę na intensywne działania mające na celu pokrycie siecią kanalizacji sanitarnej całego miasta. – To inwestycje, których nie widać, nie są efektowne, ale niezbędne dla mieszkańców – podkreślił.

Sukcesywnie trwa wymiana oświetlenia ulicznego Miasta Mława na ledowe, energooszczędne. Na terenie miasta jest prawie 3200 punktów oświetleniowych, z których 1000 należy do miasta. Warto przypomnieć, że na inwestycje w oświetlenie w minionym roku miasto wydało prawie 600 000 zł.

Sekretarz Miasta Mława przeczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 10 kwietnia 2018 r. w sprawie przedłożonego przez Burmistrza Miasta Mława sprawozdania z wykonania budżetu. Skład orzekający dokonał analizy przedłożonego sprawozdania oraz danych dotyczących mienia Miasta Mława i pozytywnie je ocenił.

Wszystkie komisje Rady Miasta Mława pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r.

Przewodniczący komisji budżetu, Janusz Wojnarowski podziękował burmistrzowi, jego zastępcy i wszystkim pracownikom ratusza, którzy przyczynili się do realizacji budżetu.

Następnie Radni Miasta Mława udzielili Burmistrzowi Miasta Mława absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. przy 13 głosach „za” i czterech przeciwnych.

Magdalena Grzywacz/Rzecznik Prasowy UMM
Obrazki galerii: